Regulamin Oferty Cateringu Wielkanocnego Hotelu Bellotto

 

1. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady zawierania Umów Sprzedaży na odległość
pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w zakresie Oferty Cateringu Bożonarodzeniowego za
pośrednictwem Strony.

Wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane w Pkt 2 Regulaminu.

Strona prowadzona jest przez Sprzedawcę.

Strona służy do prezentacji produktów spożywczych, w tym wyrobów własnych
Sprzedawcy oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży w Punkcie, w
tym do składania Zamówień. Przedmiotem sprzedaży są w szczególności produkty i
wyroby gastronomiczne, cukiernicze oraz garmażeryjne. Szczegółowy asortyment
aktualizowany jest na Stronie, w zakładce pod adresem
https://cateringbellotto.pl/catering-swiateczny.

Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania i sprzedaży Produktów na rzecz Klienta w
zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

Miejscem zawierania Umów Sprzedaży jest Punkt położony w Warszawie w Hotelu
Bellotto przy ul Senatorskiej 13/15, (00-075) w Warszawie; e-mail:
catering@hotelbellotto.pl

Klient zobowiązuje się do postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz
Regulaminem.

Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa
dotyczącym ochrony konsumentów. Postanowienia niezgodne z powszechnie
obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje
się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

Strona przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.

2. Definicje

 

Formularz - formularz udostępniony na Stronie, za pośrednictwem którego Klient może
złożyć Zamówienie;

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych, która złożyła Zamówienie;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem
https://cateringbellotto.pl/catering-swiateczny

Sprzedawca - Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą przy ul.
Senatorskiej 13/15, 00-075 w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Jubilerska 10, 04-
190 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 29876, NIP: 526-02-00-081, kapitał zakładowy 5
060 000 zł w całości wpłacony.

Produkt – produkt spożywczy (żywność) lub zestaw produktów żywnościowych
znajdujący się w asortymencie Sprzedawcy prezentowanym na Stronie.

Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość wysłana pocztą elektroniczną przez
Sprzedawcę na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, potwierdzająca złożenie
Zamówienia przez Klienta i jego przyjęcie przez Sprzedawcę, określająca warunki
Umowy Sprzedaży.

Punkt – punkt sprzedaży położony przy ul. Senatorskiej 13/15, 00-075 Warszawa.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane w sposób przewidziany w
Regulaminie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub
Produktów ze Sprzedawcą o wartości co najmniej 375zł brutto.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Umowa Sprzedaży – umowa wyrobu i sprzedaży Produktu zawarta na odległość przez
Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Strony, której integralną częścią jest
Regulamin.

 

3. Kontakt ze Sprzedawcą

 

1) Kontakt Klienta ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
     a) poczty elektronicznej (adres e-mail: catering@hotelbellotto.pl);
     b) telefonu: +48 668 474 047

2) Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w godzinach od 9:00
    do 17:00 w dniach roboczych, tj. w dniach od poniedziałku do piątku z
    wyłączeniem dni świątecznych lub dni ustawowo wolnych od pracy.

 

4. Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Strony, w tym przeglądania Produktów oraz składania Zamówień,
niezbędne są:

     a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
     typu: Internet Explorer 11, Microsoft Edge 86 lub nowszy, Firefox 72 lub nowszy,
     Chrome 83.0 lub nowszy, Safari 12.1 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript.
     b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
     c) włączona obsługa plików Cookiem.

 

5. Składanie Zamówienia

 

      1) Przeglądanie Produktów jak również składanie Zamówień przez Klienta na
      Produkty odbywa się bez zakładania konta użytkownika na Stronie.
      2) Złożenie Zamówienia wymaga podania niezbędnych danych, w tym danych
      osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia zgodnie z
      postanowieniami niniejszego pkt 5 Regulaminu.
      3) Ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają
      podatek VAT). Wiążąca dla stron Umowy Sprzedaży jest cena widniejąca przy
      Produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.
      4) Złożenie Zamówienia możliwe jest najpóźniej do dnia 25.marca 2024r., do
      godziny 18:00, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 ust. 11 Regulaminu.
      5) Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez wypełnienie Formularza zamówienia udostępnionego  na Stronie;

Złożenie Zamówienia może nastąpić 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

      6) W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony, należy:
          a) wybrać z asortymentu zamieszczonego na Stronie Produkt lub Produkty o
          łącznej wartości co najmniej 375 zł brutto i wskazać go w Zamówieniu (w
          przypadku wypełniania Formularza nacisnąć przycisk „DO KOSZYKA”);
          b) podać dane Klienta niezbędne do realizacji Zamówienia, w tym dane
          osobowe: imię i nazwisko, miejsce dostawy Produktu (ulica, numer
          domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej,
          numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klientów będących
          przedsiębiorcami także: nazwę firmy, adres firmy, numer NIP. Sposób i
          zakres przetwarzania danych osobowych określony jest w pkt. 11
          Regulaminu.;
          c) dokonać wyboru rodzaju wydania Produktu (odbiór osobisty bądź dostawa
          Produktu);
          d) dokonać wyboru terminu dostawy/odbioru Produktu dostępnego w chwili
          składania Zamówienia (w przypadku składania Zamówienia poprzez
          Formularz, wcisnąć odpowiedni przycisk oznaczający datę odbioru/dostawy);
          e) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego
          postanowień (w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem
          Formularz poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku);
          f) wybrać sposób płatności;
          g) w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza kliknąć
          przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznaczny;
          h) w przypadku wyboru dostawy Produktów, kliknąć w przycisk o upoważnieniu
          dostawcy do odbioru Produktów w imieniu Klienta w Punkcie.

      7) Osoba fizyczna składając Zamówienie oświadcza tym samym, że jest osobą
          pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z
          obowiązującymi przepisami prawa. Osoba składając Zamówienie w imieniu
          Klienta niebędącego osobą fizyczną oświadcza, że ma stosowne umocowanie do
          zawarcia Umowy w jego imieniu na warunkach określonych w Regulaminie.

      8) Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych i prawdziwych danych, w
          tym adresu e-mail, do którego posiada stały dostęp. Klient jest zobowiązany do
          zapewnienia, że podany numer telefonu jest prawidłowy oraz że jest pod nim
          osiągalny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z
          niewykonania obowiązków wymienionych powyżej.

      9) Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku
          podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, braku możliwości ustalenia Klientem  poprawnego adresu dostawy lub terminu dostawy, niewypełnienia przez Klienta obowiązków wskazanych w Regulaminie.

 

6. Zawarcie i wykonanie Umowy

 

      1) Poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony, Klient składa ofertę
          kupna Produktów wskazanych w Zamówieniu na warunkach określonych w
          Regulaminie.
      2) Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Formularza, Sprzedawca
          niezwłocznie potwierdzi jego przyjęcie poprzez wysłanie wiadomości pocztą
          elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu
          potwierdzającej przyjęcie i warunki Zamówienia (Potwierdzenie Zamówienia). Z
          chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta
          Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
      3) Potwierdzenie Zamówienia zawiera ustalone warunki Zamówienia, a w
          szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty oraz
          informację o czasie i adresie dostawy Produktu. Klient ma prawo do zgłoszenia
          zastrzeżeń co do treści zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia w ciągu 24
          godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Brak zgłoszenia zastrzeżeń w
          zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków Umowy
          Sprzedaży
      4) Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi
          poprzez: udostępnienie Regulaminu na Stronie oraz przesłanie Potwierdzenia
          Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Sprzedawca
          utrwala treść zawartej Umowy Sprzedaży także w swoim systemie
          informatycznym.
      5) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia do
          momentu uzupełnienia lub wyjaśnienia, w przypadkach gdy dane Klienta są
          niekompletne, niezgodne z prawdą lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiają
          realizację Zamówienia, w tym kontakt z Klientem.
      6) Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w przeciągu 48 godzin
          od chwili jego złożenia w przypadku niemożliwości jego realizacji (np. z powodu
          braku określonego Produktu).

 

 

7. Płatność i Odbiór

 

     1) Przedmiotem Zamówienia mogą być Produkty o łącznej wartości nie niższej niż
         375 zł brutto.
     2) Cena Produktu nie zawiera kosztu dostarczenia Produktów do Klienta. Z
         zastrzeżeniem postanowień ust. 3. poniżej, do ostatecznej kwoty Zamówienia
         zostanie doliczony koszt Dostawy, o której Klient zostanie poinformowany na
         etapie składania Zamówienia.
     3) W przypadku, gdy łączna wartość Produktów w jednym Zamówieniu przekracza
         1 070 zł brutto, koszt Dostawy pokrywa Sprzedawca.
     4) Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Produktu w Recepcji Hotelu
         Bellotto, ul. Senatorska 13/15, 00-075 w Warszawie w dniu 28.03.2024r. w
         godzinach 14:00-18:00 lub w dniu 29.03.2024r. w godzinach 14:00-18:00. Klient
         może odebrać Produkt osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej
         przez Klienta osoby.
     5) Klient może też skorzystać z opcji dostawy Zamówienia, pod warunkiem
         upoważnienia przez Klienta dostawcy do odbioru zamówionego Produktu w
         imieniu Klienta w Punkcie i dostarczenia pod wskazany przez Klienta w treści
         Zamówienia adres znajdujący się w obszarze granic administracyjnych m. st.
         Warszawy, Ząbek i Konstancina - Jeziornej.
     6) Sprzedawca poinformuje Klienta o przybliżonym przedziale czasowym dostawy
         w dniu wskazanym w Zamówieniu poprzez wysłanie wiadomości sms na nr
         telefonu wskazany w Zamówieniu z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin. Klient
         ma obowiązek zapewnić możliwość skutecznego dostarczenia Produktów w
         nieprzekraczalnym terminie 10 min od chwili zawiadomienia o dokonaniu
         dostawy pod adres wskazany w Zamówieniu. Przez zawiadomienie o dokonaniu
         dostawy rozumie się wykonanie połączenia na nr telefonu wskazany w
         Zamówieniu w chwili dostawy.
     7) W razie nieodebrania przez Klienta Produktów z przyczyn leżących po stronie
         Klienta, Produkt uznaje się za skutecznie dostarczony z upływem czasu
         wskazanego na odbiór osobisty w Zamówieniu.
     8) W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Produktu, wydanie (odbiór)
         Produktu następuje w Punkcie w momencie wydania przez Sprzedawcę
         zamówionych Produktów dostawcy.
     9) W przypadku niedokonania dostawy przez dostawcę z przyczyn leżących po
         stronie Klienta, tj. z powodu nieobecności Klienta w przedziale czasowym
         wskazanym w smsie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, bezskutecznego upływu
         10 min od zawiadomienia o dokonaniu dostawy, błędów w danych
         teleadresowych w Zamówieniu, przyjmuje się że dostawa nastąpiła w chwili
         zawiadomienia o dostawie.
    10) W przypadku, o którym mowa w ust. 7 lub 8 powyżej, Klient jest uprawniony do
          odbioru osobistego Produktu w Punkcie w dniu następującym po dniu
          określonym w Zamówieniu najpóźniej do godziny 12.00.
    11) W przypadku niedostarczenia Produktu z winy dostawcy, Sprzedawca
          zobowiązuje się: dostarczyć Produkt w innym terminie niż wskazany w
          Zamówieniu lub zwrócić Klientowi zapłaconą przez Klienta cenę. Wybór spośród
          powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.
    12) Sprzedawca niniejszym informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że złożenie
          Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Klient w momencie składania
          Zamówienia poprzez Formularz wyraźnie potwierdzi, że wie, że Zamówienie
          pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za
          Zamówienie wybierając na etapie składania Zamówienia: Płatności elektroniczne
          (Przelewy24).
     13) Warunkiem realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę jest wpłacenie pełnej
           kwoty wskazanej w Potwierdzeniu Zamówieniu. W przypadku braku dokonania
           opłaty przez Klienta Zamówienie zostanie anulowane.
     14) Do każdego Zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony, Klient otrzymuje
           fakturę lub paragon według wyboru Klienta określonego na etapie składania
           Zamówienia.

 

8. Produkty

 

      1) Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie Produkty będą świeże, wolne od wad
          fizycznych i prawnych oraz zostaną przygotowane ze składników legalnie
          wprowadzonych na rynek polski.
      2) Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia Produktów publikowanych na
          Stronie były zgodne z rzeczywistością, natomiast zastrzega, że kolory lub kształty
          Produktów mogą w rzeczywistości nieznacznie odbiegać od przedstawionych na
          ww. zdjęciach, z uwagi na niepowtarzalność wyrobów cukierniczych i
          garmażeryjnych, a także różnorodność składników spożywczych używanych do
          wyrobu Produktów. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia zamieszczone na Stronie
          przedstawiają Produkty wraz z dekoracjami oraz aranżacjami, które nie stanowią
          przedmiotu Zamówienia ani nie wchodzą w jego skład.
     3) Szczegółowe informacje o Produktach można uzyskać drogą telefoniczną lub
         mailową.

 

9. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 

     1) Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży z przyczyn stanowiących
         siłę wyższą uniemożliwiającą lub nadmiernie utrudniającą Sprzedawcy
         wykonanie lub dostawę Produktów.
     2) W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej Sprzedawca zobowiązuje się do
         zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania
         Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdy
         zamówienie było opłacone za pośrednictwem płatności elektronicznej, zwrot
         środków nastąpi za pośrednictwem podmiotu obsługującego ww. płatność.
     3) Zgodnie z art. 38 pkt. 3, 4, 5 oraz pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
         Prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje
         prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z uwagi na charakterystykę
         przygotowywanych i dostarczanych w ramach zawartej Umowy Sprzedaży
         Produktów, jakimi są przygotowywane posiłki o krótkim okresie przydatności do
         spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie
         można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych,
         a także charakter usługi z zakresu gastronomii, której wykonanie oznaczono na
         określony dzień.

 

10. Reklamacje

 

      1) Klient, lub upoważniona przez Klienta osoba, przed dokonaniem odbioru
          Produktów powinien dokonać ich sprawdzenia w Punkcie.
      2) W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży po jego
          odbiorze lub dostawie, Klient może złożyć reklamację przez formularz
          reklamacyjny dostępny na Stronie, poprzez wysłanie na adres e-mail:
          catering@hotelbellotto.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
      3) Zaleca się, aby reklamacja zawierała: dane identyfikacyjne Klienta – imię i
          nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz
          adres poczty elektronicznej, informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu
          reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości; żądania Klienta.
      4) Reklamacja może być złożona w ciągu 48h od daty dostawy/odbioru zamówienia
          w przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
      5) Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie później niż 14 dni od dnia
          wpływu reklamacji do Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Klienta mailowo lub
          telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
      6) Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości
          skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in.
          poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem
          polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej
          http://www.uokik.gov.pl/). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich
          działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny
          jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
          Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając
          także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
          organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
          konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
          Polskich).
      7) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
          internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
          przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

11. Dane osobowe

 

     1) Administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną oraz
         osoby działającej w imieniu Klienta (np. osoby składającej Zamówienie w imieniu
         osoby prawnej) jest spółka Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z
         siedzibą w Warszawie. Adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190
         Warszawa. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się
         pisemnie na adres wskazany do korespondencji lub z inspektorem ochrony
         danych na adres email: iod@zprsa.pl
     2) Państwa dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:
         a) złożenia i realizacji Zamówienia (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
         b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, min.
         wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
         c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci: złożenia
         i realizacji Zamówienia (w przypadku, gdy działają Państwo w imieniu
         Klienta), dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, w tym
         odpowiedzialnością cywilną, administracyjną, karną (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach jest konieczne dla złożenia i
realizacji Zamówienia.

      3) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody
          (art. 6 ust. 1 lit a RODO), np. w celach marketingowych jak informowanie o
          naszych produktach, usługach, promocjach. W takiej sytuacji zostanieciePaństwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
          Podanie danych osobowych jest wówczas dobrowolne.
      4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na
          rzecz administratora (min. usługi IT, obsługę prawną, podatkową, usługi
          doradcze); ponadto firmy kurierskie, firmy realizujące dostawę produktów
          stanowiących przedmiot Zamówienia, banki i instytucje pośredniczące w
          płatnościach.
      5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres
          niezbędny do wykonania umowy oraz okres wymagany przepisami prawa (np.
          wynikający z przepisów dotyczących podatków, rachunkowości).

W przypadku, gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będą one przetwarzane do czasu
przedawnienia roszczeń lub do czasu zakończenia postępowania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one
przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż do ustania celu w
jakim zostały zebrane.

      6) Przysługuje Państwu prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych,
          sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niepełnych danych osobowych,
          żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub
          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia
          danych osobowych.
      7) W każdej chwili przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody (w przypadku,
          gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody), co nie
          ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które
          nastąpiło przed wycofaniem zgody.
      8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
          Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
      9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
          Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.
      10) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
            podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

 

12. Postanowienia końcowe

 

     1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w
         dostępie do Strony, w szczególności wynikających z konieczności konserwacji
         bądź aktualizacji danych na serwerze.
     2) Prawa do Strony, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
         intelektualnej do nazw, domeny internetowej, strony internetowej, a także do
         formularzy, logotypów oraz fotografii na niej umieszczonych należą do
         Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób
         określony i zgodny z Regulaminem.
     3) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
         Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
         Sprzedawcy.
     4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe przepisy
         prawa polskiego.
     5) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
         ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i
         dostaw, zmiany asortymentu - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
         realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w
         żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed
         dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu
         nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte,
         realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
     6) O zmianach niniejszego Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez
         informacje na Stronie zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w
         życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Klient, który nie
         akceptuje zmian jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu
         14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie
         Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem
         zawartych Umów Sprzedaży, jeżeli zmiany Regulaminu ich dotyczą.
     7) Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.03.2024r. i obowiązuje do dnia
         25.03.2024r., z tym zastrzeżeniem że postanowienia Regulaminu stosuje się do
         Umów Sprzedaży zawartych podczas jego obowiązywania, w tym do wszelkich
         dochodzonych na ich podstawie roszczeń, w tym w trybie reklamacji.